« Previous Plant  |   Next Plant »

Carnivorous Plants

Sarracenia x readii (leuco x rubra jonsii)

Sarracenia leuco x rubra